Dag 16

Dag 16

Bön för vår stad

När judarna blev bortförda till Babylonien så var det en del som förespråkade att man inte skulle värna om stället man kom till utan, i sin tanke, vara på väg därifrån. Jeremia talade till folket att Gud sagt att man skulle stanna kvar där i 70 år och därför skulle man söka stadens bästa.

Jeremia 29:7 SFB15
Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. 

När vi söker att göra vårt bästa för den ort vi lever i så är det något Gud ser med välbehag på. Inget är mer fel än att tro att Gud inte skulle vara intresserad av helheten i våra liv. ”När det går väl för den, går det också väl för er.” 

Paulus skriver i samma anda i Första Timotheosbrevet 2:1-4 B2000
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. ’

Ingen står fri från det som händer i samhället därför ber vi om välsignelser över de som har det politiska ansvaret i vår stad.

Men vi ber också om den omvända välsignelsen att vi som församling ska åtnjuta respekt och gott anseende och uppskattning så att vi kan få favör i staden. Inte för vår egen skull utan för det som vi står inför när det gäller framtid för vår verksamhet. Sociala Centret, kyrkans verksamheter etc. 

Ordspråksboken 22:1 SFB15
Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver och guld.

Egen bön:
Herre jag ber för vår stad och de som styr den. Jag ber att de ska få vandra där du kan välsigna. Jag ber att jag själv ska få leva det livet som skapar respekt för dig och det liv jag lever i dig. Välsigna mig till att vara en välsignelse.

Församlingens bön:
Jesus låt oss som din församling agera och leva på ett sätt som ger dig äran. Låt din kärlek leda vår väg. Välsigna Varberg och låt väl gå! Låt oss få vandra i din välsignelse och kunna vara med och ge ut ditt goda till en värld som behöver dig. Låt oss söka stadens bästa.

Dag 15

Dag 15

Fysiskt helande

När vi läser Nya Testamentet så ser vi att under och tecken var en stor del av vad Jesus verksamhet. Han talade men han förbarmade sig även över människornas situation.

Jesus gjorde många under när han rörde vid människor men ibland var det även människor som sträckte sig mot honom och rörde vid honom.

Lukasevangeliet 8:46-47
När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Men Jesus sade: »Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig.« 

Fysiskt helande är inte ovanligt i bibeln och det är heller så ovanligt i vår tid. Guds kraft är densamma. Hans möjligheter har inte förändrats. Hans hjärta för dig och mig är detsamma.

När Jesus sände iväg sina lärjungar för att förkunna om Guds rike står det:

Lukas 9:1-2,6
1Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt att driva ut alla slags onda andar och kraft att bota sjukdomar. 2Sedan sände han ut dem för att förkunna Guds rike och för att bota sjuka.
6Så började de att vandra från plats till plats och spred evangeliet och botade sjuka.

Lärjungarnas uppgift för att förkunna Guds rike var sammankopplat med att de bad för de sjuka och botade dem i Jesu namn. 

Vi har samma tro och samma förväntan på Jesus idag. Vi tror att Jesus vill och kan röra vid den sjukdom som du bär på. Som församling vill vi be för, och praktisera tron på att Gud kan hela fysiskt lidande idag. Kanske du inte har någon som kan be för dig idag. Då kan du likt kvinnan sträcka dig mot Honom och bildligt talat röra vid hans mantelflik idag.

Han som vann en seger över synd, ondska, våra sjukdomar och svagheter på korset har makten att göra detta i ditt liv. (1 Petrusbrevet 2:24, Jesaja 53:4-5)

Egen bön:
Jesus du som har tagit mina sjukdomar och mina smärtor på dig. Tack för att du lever i dag och låter din kraft verka i mitt liv. Idag vill jag sträcka mig mot dig och ta emot av den kraft du ger.
Jesus jag vill vara en lärjunge som ger vidare av din kraft till andra. Ge mig frimodighet att be för den som behöver helande.

Församlingens bön:
Herre låt din kraft bli synlig i vår gemenskap. Låt oss få en fördjupad tro på dina möjligheter. Sträck ut din hand och bota de sjuka i vår församling och vår stad. Vi ber dig i ditt namn.

Dag 14

Dag 14

Psykiskt helande

I den tid vi lever i så verkar det som om själen mår sämre och sämre. Unga människor mår så dåligt att ca 30 % av dem söker klinisk hjälp för hur man mår i själen. Det är som om samhällets strävan att avskaffa Gud och religion skapar ett ännu större hål i mänskligheten i Sverige. 

I en översättning av Predikaren står det att Gud har ”lagt evigheten i människornas hjärtan”. Är det detta djupa, omättliga hålrum som skapas när vi inte längre vill veta av Gud? Ett svart hål som inte kan tillslutas annat än genom en oändlig Gud som förmår allt och som är allt överallt.

I Psalm 23 så skriver David:
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Ty du är med mig, din käpp och stav de tröstar mig.

Det finns också de som kämpar med själsliga sjukdomar som begränsar livsutrymme och livskraft. Gud vill vara med när mörkrets skuggor tycks slå djupt in. Någon mår kanske dåligt av årstiderna eller något ofattbart som har hänt som skapar sorg i djupet, kanske är någon skadad av något eller någon. Kanske du inte vet varför du bara känner sorg, livsleda, mörker. 

Jesus säger att han är ljuset som vill lysa upp ditt och mitt liv. Han är den som ger vägledning och mål. Han är den som fyller ditt liv med mening och vill ge dig en väg som leder från mörker till ljus.

Johannesevangeliet 8:12 SFB15
Jesus talade till dem igen och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” 

Han är den som burit dina smärtor. Han är den som gått igenom de djupaste kvalen i Getsemane för att ge dig och mig ljus. Genom hans sår är du helad.

Jesaja 53:4-5
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Egen bön:
Jag tackar dig Jesus för att du ser till mig som kämpar i själens skuggområden. Jag ber dig att du ska komma och lysa upp mitt liv och ge mitt liv det ljus och innehåll som bara du kan ge.
Låt mig får vara ett ljus där jag går fram, ett vittnesbörd för den som kämpar att det finns En som kan ge livet mening igen.

Församlingens bön:
Herre, du som vunnit segern över mörkret och dess välde. Låt ditt ljus och ditt liv få stiga in i mörkret i vår stad och vårt land. Så att människorna, unga som äldre, som kämpar mot depression och själslig sjukdom kan bli befriade och känna att de kommer ut i ljuset. Hela själsliga sår och sjukdomar. Låt ett nytt liv växa fram. 

Dag 13

Dag 13

Befrielse från beroende

Vår församling är djupt engagerad i socialt arbete genom vår Second Chance-verksamhet. LP – Socialt Center är den plats där många av våra möten med människor med beroendeproblematik sker. Detta är ett ganska så synligt beroende. 

Där längtar vi att Guds kraft ska få verka så att de blev av beroendet av alkohol och droger och blev befriade i ett enda nu. Åtminstone att man får kraften att bryta sina vanor som håller dem fångna i missbruk. 

När Jesus kommer till Nasarets synagoga så ger han sin programförklaring genom profeten Jesajas ord.

Lukasevangeliet 4:18-19 SF15
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Guds längtan är att ge de fångna frihet! Den friheten finner vi ingen annanstans än hos Jesus. Genom hans namn har vi fått frihet från synd, dom, blindhet, fångenskap, sorg och hopplöshet.

Men bundenheten är inte bara i ett alkohol- eller drogmissbruk. I de välartade sammanhangen existerar bundenhet också. Bundenhet till pengar, girighet, snålhet, prylar, sex, skvaller, förtal, materialism men även till självförakt som leder till självskadebeteenden, depression.

Jesus kom för att sätta oss fria. Bundenhet från förtryck och ofrihet var Jesu uppdrag. 

Kolosserbrevet 1:14 SFB15
I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. 

Du som på något sätt är bunden, Jesus kom för att ge dig frihet. Låt Jesu förlåtelse och kraft verka i ditt liv idag. Till befrielse och glädje i honom.

Egen bön:
Jesus du som dog på ett kors för att jag skulle bli fri. Jag ber dig befria mig från bundenhet i mitt liv idag! Befria mig från ………… (din bundenhet) och låt mig få vandra i din frihet framöver.
Jag ber också att få vara stödet för den som kämpar. Visa mig till den som behöver hjälp.

Församlingens bön:
Herre låt oss som församling få fortsätta arbeta i befrielsens tjänst. Låt din kraft verka i vår gemenskap så att när vi ber för varandra så får vi uppleva befrielsens kraft. Låt vår gemenskap vara en gemenskap som ger stöd för den som kämpar en ojämn kamp. Ge oss din kärlek!

Dag 12

Dag 12

Ledarskap och pastorer och deras familjer

Ledarskap är en del av livet och även en del i församlingen. Alla står vi under någon form av ledarskap, antingen direkt eller indirekt. Ledarskap ser vi genom hela bibeln. Gott och dåligt återges genom bibelns berättelser. Detta för att det ska vara exempel för oss. 

Gud ser inte negativt på ledarskap. Jesus var den naturlige ledaren när han kallade sina lärjungar. Gång på gång visar han att hans ledarskap berörde mer än de 12 som var närmast. 

Paulus talar om församlingsledare i flera av sina brev. Timotheos och Titus, hans medhjälpare, fick i uppdrag att tillsätta ledare i församlingarna som Paulus planterat.

Titusbrevet 1:5 B2000
När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som återstod att göra och tillsätta äldste i varje stad efter mina anvisningar

Därför kan vi säga med frimodighet att ledarskap är bibliskt och att det är något som behöver få Guds välsignelser över sig.

Det som är kallad in i ett andligt ledarskap blir bedömd från minst två håll. Av dem som man leder och av Gud. Ledaren kommer att få avlägga räkenskap inför den högste herden/ledaren.

Hebreerbrevet 13:17b
De vakar över era själar eftersom de en gång skall avlägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem och inte till en tung börda; det skulle inte vara lyckligt för er.

Vi vet att den som kallat ledare och lärare för hans församling även kommer att bedöma med strängare blick på det förvaltarskap som pastorer och förkunnare har åtagit sig.

Jakob 3:1
Mina syskon, inte många av er ska bli lärare, för ni vet ju att vi ska granskas strängare.

Vi är alla människor med fel och brister. Vi behöver alla Guds nåd. Men den som står i ledarskap i en församling har ett större ansvar över sitt liv. Därför är den personen också mer intressant för ”fienden” att förleda och få att falla.

Låt oss be för församlingsledning och pastorer inklusive deras familjer.

Egen bön:
Jesus led mig i min bön för den som står i ledande funktion i din församling. Låt mig se på vilket sätt jag kan ge mitt stöd för att vi tillsammans ska ha framgång som din församling. Herre låt mig få vara villig att säga mitt ”ja” om du kallar mig in i ledarskap.

Församlingens bön:
Jesus vi ber om beskydd över de som du ställt som ledare i din församling. Bevara dem och håll dem i din hand. Låt dem få uppleva den välsignelse som du kan ge och håll dem nära dig. Kalla nya ledare in i tjänst för ditt rike.

Dag 11

Dag 11

Andliga tjänster och gåvor

En grundläggande tro som vi har är att Gud är intresserad av sin kyrka och sina lärjungars liv. Han är den som sänt sin Ande för att vara vår hjälpare. Och Anden vill också vara vår lärare. Jesus sa att Anden skulle undervisa och påminna oss om allt som han sagt.

I sin församling har Fadern satt olika tjänstegåvor för att stödja och utveckla församlingen. Efesierbrevet 4 talar om apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Dessa skulle göra de heliga mer skickliga och därigenom utföra sin tjänst. Men detta innebär inte att det bara är 5 personer som ska leva ut dessa tjänstegåvor. Varje person som finns med i församlingen har en eller fler gåvor som man känner sig bekväm med. 

Utvecklingen i församlingen ligger i att vi tillsammans får tjäna med det som är vår specifika tjänstegåva. I arbetet som Fullers teologiska seminarie när det gäller församlingstillväxt så konstaterade man exempelvis att cirka 10 % av församlingsmedlemmarna drogs starkast åt evangelistens tjänst. Det innebär att det finns ett visst antal i en församling som brinner för detta särskilt.

Även i de andliga gåvorna (1 Kor. 12) så uppmuntras vi att inse och tro att Anden vill använda våra liv för Guds rikes bästa. ”Hos var och en”, understryker Paulus.

1 Korintierbrevet 12:7
Hos var och en manifesterar sig Anden så att den blir till det gemensamma bästa.

Det finns en plats för dig att tjäna, det finns en gåva att växa och betjäna andra med för var och en som vill.

Vi önskar att vår församling skulle få bli platsen för att betjäna och tjäna för Guds rikes bästa. 

Egen bön:
Herre, låt mig få se och växa i den tjänstegåva som du har lagt ner i mitt liv. Låt tron växa i mitt liv för att använda dina gåvor till din församlings bästa.
Låt mig aldrig tvivla på att du vill använda mitt liv för att bygga ditt rike.

Församlingens bön:
Vi ber att vår församling ska får vara platsen för fler att komma i funktion och blomstra i de gåvor som du gett oss. Både i naturliga, andliga och tjänste-gåvor.
Vi ber om en trosatmosfär som gör det enklare att ställa våra liv till ditt förfogande och mod att leva ut och växa i sina gåvor.

Dag 10

Dag 10

Upprättade familjer & äktenskap

I bibeln så lyfts familjens och äktenskapets värde högt. Till detta kommer att äktenskapet var en av Guds tankar för tvåsamhetens samlevnad. Det är där han gett förutsättningarna för det intima i ett äktenskap att finna en trygg miljö att utvecklas.

Jesus själv säger om äktenskapet i Matteusevangeliet.

Markusevangeliet 10:6-9
Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.

Oavsett vad tidsandan säger så tror vi att fungerande äktenskap är den bästa kuren för ett land som vill växa i trygghet och utvecklas som nation.

Varje år är det många familjer i Sverige som slås sönder av att makar inte orkar kämpa mer med icke-fungerande relationer. 

Vi behöver stå upp mot missmod, själviskhet och mot tron att gräset är grönare på andra sidan staketet. Utan uppmuntra till att vattna det man har.

Vi behöver be för makar som lever i en relation där den ena parten, eller kanske båda skapar otrygghet och osämja. Där det finne en ojämnhet i förhållandet, där hot och våld är en ständig risk som hänger över parterna.

Vi ber för familjer som lever i detta spänningsfält. För barn och ungdomar som mår dåligt av miljön i hemmet.

Idag skulle vi vilja be för var och en som lever i en relation att man skulle bli berörd av honom som är Kärleken, för att de skulle kunna leva ut den kärleken även till varandra.

Egen bön:
Herre, låt din kärlek beröra mitt liv. Låt mig få bli bärare av en atmosfär av din kärlek till människor runt omkring. Jag önskar även att jag kan få vara med och ge hopp och stöd in i relationer som kämpar.

Församlingens bön:
Fader Gud, du som är kärleken, beskydda äktenskapen och familjerna i vår församling. Du ser dem som kämpar, ge dem din kraft och kärlek till varandra. Hjälp dem att lyfta blicken och hämta kraft från dig till att nå varandra igen.
Vi ber för familjer och äktenskap i vår stad och vårt land. Vi tackar dig för de som mår bra. Men vi ber för dem som har det svårt just nu. Hjälp dem att välja kärleken istället för hårdhet och själviskhet.

Dag 9

Dag 9

Drömmar och visioner från Gud

Att drömma och visionera brukar man ibland säga är de välbeställdas privilegier eller de ungas. Men bibeln uppmuntrar varje människa att drömma och be om både en profetisk insikt som att drömma.

När Petrus talar på pingstdagen vid Andens utgjutande så citerar han Joels profetia. Han talar om att den som blir berörd av Guds Ande får möjlighet att få nya visioner för sitt liv och för Guds rike.

Joel 2:28
Därefter ska jag utgjuta min Ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, och era unga män se syner.

I denna profetia så talar Joel om att söner och döttrar ska få skåda in i Guds tankar och visioner. Drömmar är inte bara förbehållet unga, också äldre ska ha drömmar!

Utifrån ett personligt perspektiv så kan vi lita på att Guds tankar är välgångens, framtidens och hoppets tankar.

Jeremia 29:11 NUB
Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont, för att ge er en framtid och ett hopp. 

Men också som församling kan vi lita på att det är Guds tankar som gäller för hans församling.

Jesus säger till Simon som får ett nytt namn, Petrus, att jag ska bygga min församling!

Matteus 16:18 NUB
Jag säger dig att du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra den. 

När livet blir tufft och vi möter utmaningar så är det lätt att våra drömmar blir lidande. När församlingen upplever förföljelser eller hån så kan det vara svårt att våga tänka expansivt och framåtriktat. Vi mister kraften att se längre och vår horisont minskar. Men Gud som har gett oss av sin Ande vill förnya vårt sinne och ge oss en tro på att hans vilja alltid kommer att ske.

Egen bön:
Jesus, ge mig av din Ande så att jag kan se det du längtar efter att visa mig. Låt mig få växa i din närhet och låt ditt ljus lysa upp mitt sinne och mina tankar så jag kan avgöra vad du ser för mitt liv!

Församlingens bön:
Herre, låt oss som din församling få börja drömma om ditt rike som du vill bygga. Låt oss få tro för att du vill göra ditt namn känt i vår stad. Låt oss inte backa när du utmanar vår tro för att se en större horisont än den vi har idag.

Dag 8


Dag 8

Barn och ungdom

Våra barn och ungdomar är vår framtid. Men redan nu är de värdefulla. Deras betydelse är svår att omfamna. I ett barn och en ung människa ser vi mycket av den livskraften som Gud har lagt ner i skapelsen. 

När Jesus ska ta exemplet på närhet till fadern och ett rent hjärta så ställer han barnet i centrum. 

Lukasevangeliet 18:17 SFB15
Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 

Barn är värdefulla i Faderns ögon. Han värderar dem så mycket att han ställer deras skyddande änglar i blickfånget av sig själv.

Matteusevangeliet 18:10 SFB15
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte. 

Att få vara en gemenskaps som värnar om barnen och de unga är ett bönämne värt att fokusera vid. Det innebär alltid en anpassning när en familj får ett barn. Så även i församlingen. Barnet och den unga människan behöver få känna att både Jesus och församlingen älskar dem och de är viktiga i våra ögon. 

Markusevangeliet 10:14 SFB15
När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. 

Låt oss be för en miljö där unga människor dras till gudsgemenskapen och där vi underlättar för att de ska känna sig hemma.

Ordspråksboken 22:6 SFB15
Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. 

Egen bön:
Herre låt mig få se på nästa generation som du gör. Låt mig få vara ett exempel att följa för de som kommer efter mig.

Församlingens bön:
Låt oss få vara platsen där unga människor finner dig. Herre gör oss villiga att gå ”den extra milen” för att vår gemenskap ska attrahera nästa generation.

Dag 7

Dag 7

Församlingens sociala verksamhet

Hebreerbrevet 13:16 SFB15
Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. 

När vi ska leva ett trovärdigt liv som troende så kommer det alltid att gå tillbaka till hur vi lever vårt liv och vår människosyn. Vi är kallade att göra gott. Vi förväntas göra de goda gärningar som Gud i förhand har berett för oss. 

Galaterbrevet 6:9-10 SFB15
Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. 

Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. 

Det finns en välsignelse som hör samman med sådd och skörd, hur vi behandlar andra och vad vi gör för att visa Guds kärlek till våra medmänniskor.

Egen bön:
Jag ber att jag idag ska få kraft att visa din kärlek till dem jag möter. Jag ber också om att jag ska vara villig att göra de goda gärningar som du har förberett för mig.

Församlingens bön:
Låt oss som församling få utveckla det som du vill att vi ska göra för att återspegla den kärlek du har för vår stad och vår nation. Låt oss även göra gott ut över vår värld så att evangeliet, det glada budskapet blir sett och trott.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00