Bön och fasta/Dag 9

Dag 9

Bönämne: Gud, du som är kreatören och skaparen av allt, inspirera mig att leva ut min tro kreativt!

Gud är skaparen av allt. Han är den som sett till att mångfalden finns i sin skapelse. Han har även lagt ned detta i våra liv. I skapelseberättelsen läser vi om Guds resonemang: Låt oss göra människor till vår avbild!

Gud har kreativitet nedlagd i våra liv. En del har en stor portion av detta, andra mindre. Men som kristen så kan vi få använda oss av det kreativa.

Det verkar utifrån bibelns budskap att människan, lämnad till det som finns i henne, inte har kraften att i längden stå emot det som river ned och förstör för henne. Hon blir uppfinningsrik i det onda istället för det goda.

Romarbrevet 1:28, 30a (B2000)
Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras,… De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda…

Men Gud vill helga det som är vår kreativitet och låta det verka för hans rike. Kanske är det så att Gud har gett dig en gåva som du har att utveckla. Först och främst i ditt vardagsliv. Han vill att du ska vara lärjunge där du är satt med en kreativitet att lysa för honom vart du går.

Låt oss be att det som är det goda som Gud har förberett för oss ska få utrymme i våra liv att växa och bära god frukt.

Psaltaren 139:17 SFB15
Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras mångfald!

Bön och fasta/Dag 8

Dag 8

Denna vecka fokuserar vi på det som tillhör vårt själsliv. Ande, SJÄL, Kropp.

Bönämne: Vi ber om att det goda ska få mer utrymme i våra själsliv.

Filipperbrevet 4:8-9 SFB15
För övrigt, bröder (syskon): allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.

I vår tid är den stora utmaningen inte att vi saknar information utan att det finns ett övertryck av intryck.

Många gånger så kan det vara svårt att sovra och välja ut vad som ska ta utrymmet för våra tankar och våra känslor.

Det verkar som om vi inte behöver anstränga oss speciellt mycket för att det som är negativ, nedbrytande, oroande etc. ska ta plats i våra tankar. 

Inte heller osämja, negativa tankar om andra eller att leva i oförlåtenhet  verkar vara svårt att låta ta upp vårt liv.

Kanske är det därför som Paulus skriver till Galaterna: ”…, tänk på allt sådant.” 

Det vi låter gå in i våra liv och uppta våra tankar, och även ut från vår mun, fyller vårt själsliv. Det är med och fäster våra tankar vid det som vi tillåter vara viktigt. Någon kanske tycker att det är hårda ord men bibeln är tydlig med att det vi fokuserar på fyller våra liv. Det vi ”ger efter för” får vi ta resultaten av.

Petrus skriver också om detta med vårt själsliv.

Första Petrusbrevet 2:11 SFB15
Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. 

Förra veckan bad vi om kraft genom Guds helige Ande för att få växa och mogna som kristna. Därför behöver vi låta Guds Ande påminna oss och hjälpa oss att prioritera det som ger tillväxt i våra liv.

Be idag att få kraft att ”tänka på allt sådant” som bygger upp ditt själsliv och hjälper dig att se Guds godhet i ditt liv, i församlingen och i det sammanhang som du finns.

Bön och fasta/Dag 7

Dag 7

Bönämne: Låt Andens frukt växa i mitt liv!

När vi tänker på Guds Andes verk i våra liv är det lätt att fokusera vid gåvorna som bibeln talar om. Kraft att bota sjuka, Kraftgärningar, Profetisk gåva och så vidare.

Men det som skapar karaktär i en kristens liv är de frukter som Paulus talar om i Galaterbrevet 5.

Galaterbrevet 5:22-23 (SFB15)
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet , mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Andens frukt tillhör växtriket. När vi ber om att Gud ska utveckla sin frukt i våra liv så handlar det om att Guds Ande ska hjälpa oss att skapa ett växtklimat i våra liv som understödjer vår tillväxt i Kristus.

Ett kristet liv handlar om att bli mer lik vår Mästare, att börja bära Hans kännetecken i våra liv.

Andens frukt i  våra liv är en väg till detta. Kärlek, Glödje, Frid… 

Längtan som vi behöver dela är att detta ska växa i våra liv. Låt inte själviskhetens kyla ta död på tillväxten i ditt liv.

Så vår bön till Gud är: Låt Andens frukt växa i mitt liv. Låt mitt inre livs miljö vara så att tillväxt i mitt liv ges förutsättningar.

Bön och fasta/Dag 6

Dag 6

Bönämne: Gud utgjut din Ande över allt kött. 


Apg. 2:17a Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. 

När Petrus citerar Joels profetia så kan man ställa sig frågan, vad innebär detta med att han ska utgjuta sin Ande över allt kött? I en översättning så står det: ”i överflöd tömma ut av min Ande”, i en annan så står det att ”jag ska utgjuta min Ande över alla slags människor”.

Vad handlar det då om? 

Tankarna går till väckelsetider. När pingstväckelsen bröt fram över världen i början på 1900-talet så blev det till väckelse på många platser över världen. Idag är den karismatiska väckelsen den snabbaste växande kyrkfamiljen. Man räknar med upp mot 600 miljoner människor som är berörda av denna.

När Gud utgjuter av sin Ande så blir resultatet att han överbevisar, enligt Johannesevangeliet 16:8, om behovet av förlåtelse och nytt liv. Detta är vi i stort behov av i vårt land, inte minst. 

Det är en tid av öppenhet för frågor som gäller livets mening och en öppenhet för Gud som vi inte sett i vårt land på ganska länge. Därför upplever vi att bönen om Andens utgjutande är en bön i enlighet med Gud vilja.

En bön om andeutgjutelse är en bön om väckelse. En tid av överbevisning, en besökelsetid genom Guds stora kärlek till människan.

Bön och fasta/Dag 5

Dag 5

Bönämne: Låt din kärleks Ande binda oss samman.

Ända sedan syndafallet har klyftorna mellan människor existerat. En klyfta som verkar öka. Först till Noas dagar, sedan till invånarna i Babel byggde sitt torn. Där står det att Gud steg ner för att förbistra språket. Klyftan finns bland oss människor. Vi talar ofta om att vi missförstår varandra och två personer kan höra samma sak och dra helt olika slutsatser av det som de hör.

I och med pingstdagen så inträffade det motsatta till Babel. Apg. 2:11b (Vi kommer från hela den då kända världen) … ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar

Guds Ande har kommit för att binda oss samman. I Guds Ande kan vi, genom den kärlek som han ger oss, få förståelse för varandra. Han vill binda oss samman. 

Johannesevangeliet 13:34-35 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.”

Vi har alla svårt att älska generöst. Alla har vi människor som vi går bättre, eller sämre, tillsammans med med. Därför behöver vi den Helig Ande som ingjuter Guds kärlek i våra liv.

Romarbrevet 5:5 SFB15 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. 

Låt oss be att hans kraft ska lyfta vår gemenskap så att vår kärlek till varandra blir varmare och att gemenskapen ska öka.

Filipperbrevet 2:1-4 SFB15 Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. 

Bön och fasta/Dag 4

Dag 4

Bönämne: Vi ber om ett andefyllt socialt arbete.

Ibland när vi tänker på att ”vara församling” så går tankarna lätt till att det är en ”andlig övning” som endast har med mitt inre att göra. 

Men inget verkar vara mer fel om man ser till undervisningen i Guds Ord kring vad det innebär att vara Jesu lärjunge och att vara Kristi kropp som församling.


Gång på gång möts vi av orden att det inre livet måste synas i det yttre handlingarna. Trovärdigt evangelium är ett evangelium som blir kött och blod.

Men att bara landa i att göra goda gärningar och ha ett socialt engagemang blir för ytlig syn på vad kopplingen mellan lära och liv.

Det finns flera aspekter på att vi som församling vill ha ett socialt engagemang. Vi tror att det är Guds kallelse att göra gott. Men vi tror också att det är omöjligt för en andefylld människa att leva själviskt och självupptagen.

Att göra gott tillhör gudsrikets förutsättningar. Men den godheten har med tron på Jesus, andligheten som följer av frälsningen, att göra.

I Kolosserbrevet 3:17 SFBB15 säger Paulus: Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

Vi har vår förankring i honom och genom hans nåd får vi göra det goda för andra. Troende och de som ännu inte hitta fram till tron.

Det finns en kallelse över ditt och mitt liv! I Efesierbrevet 2:10 SFB15 står det: Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. 

Och i Kolosserbrevet 1:10 SFB15 Får vi uppmaningen: Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. 

Vi ber om att det vi gör inte ska ha bäring på självuppfyllelse eller präktighetsiver. Vi vill leva ett utgivande liv, därför att det vi har fått av Jesus och den uppfyllelse av Anden som lever i inte kan hållas för oss själva utan måste få ett utflöde.

Johannesevangeliet 7:38-39a Den som tror på mig, som Skriften säger , ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. 

Bön och fasta/Dag 3

Dag 3

Bönämne: Vi ber om mer Andens gåvor i funktion.

När Paulus skriver i 1 Kor. 12 om de karismatiska gåvorna gör han det ur perspektivet att ”de finns där och är till för att användas”.

Det är inte en ”lyckad kristens” medalj utan verktyg för att leva ut lärjungaskap.

När Jesus sänder ut sina lärjungar framför sig till byar och städer han vill gå till så säger han: Bota sjuka, driv ut demoner och förkunna att himmelriket är nära.

Charis eller karisma är nåd på grekiska. Tidigare inom pingströrelsen talade man ofta i termen av just ”nådegåva”. En gåva som jag inte kunde förtjäna men som jag av nåd fick att bruka. 

Gåva är just nåd, eller hur! Gåva handlar om att jag inte gjort mig förtjänt av det men får den ändå.

Idag vill vi be om att Andens gåvor blir planterade/aktiverade/synliga i våra liv.

Gör som Paulus säger:  Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. 1 Korintierbrevet 14:1 SFB15

Vi tror på en Gud som förmår att göra mer än vad vi kan be eller tänka och längtar efter att få se fullheten av hans kärlek uppenbarad i vår stad och vår församling!

Bön och fasta/Dag 2

Dag 2

Bönämne: Låt din Ande leda mig närmre din vilja!

När Jesus talar om vem den Helige Ande är så beskriver han honom som Hjälparen, Undervisaren, Kraftens Ande, Vishetens Ande.

I Johannes 16 kapitlet så säger Jesus: Men när han kommer, sanningens Ande, ska han vägleda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara berätta det han hör och låta er veta vad som kommer att hända i framtiden.

Jesus säger också i det sammanhanget att: ”Han (Anden) ska förhärliga mig för han låter er veta vad han har fått från mig.”

Jesus vill att vi ska lära känna hans tankar och vilja för våra liv.

Det handlar om at få höra/lyssna/förstå det som är Guds  vilja för oss.

Tillgänglighet och stillhet inför honom är möjlighet för Anden att få tillgång till din och min tanke, vårt hjärta.

I Uppenbarelseboken så står det: Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. (2:7)

Idag ber vi om att vi ska bli tillgängliga och lyhörda. Först och främst som enskilda men också gemensamt som församling. Vi ber om att Gud ska tala tydligt så vi förstår hans vilja!

Bön och fasta/Dag 1

21 dagar bön och fasta

Nu startar vi upp vår bön och fasta inför 2020. 21 dagar kommer vi att gå in och be för vår församling, stad, land och utöver världen.

De tre veckorna kommer vi att dela upp i varsitt tema utifrån Ande, Själ och Kropp.

Var med och be och om du kan och ha möjlighet även fasta något från något för att avsätta tid till att vara inför Herren.

Dag 1

Bönämne: Förnya idag mitt andliga liv.

När Paulus skrivet till Timoteus i 2 Timoteusbrevet 1: 6 att låta ”Guds nådegåva flamma upp igen” så handlar det om att han ska påminna sig om vad Gud hade lagt i hans liv av gåvor och verktyg.

Dels handlar detta om att det andliga livet som han har ska bli uppfräschat, men även att han ska komma ihåg den kallelse som Gud lagt hans liv. Den uppgift som Gud lagt i hans händer att utföra.

När Petrus och Johannes kom tillbaka till församlingen efter att ha blivit ställda till svars inför Stora Rådet för att de botat den lame mannen så ber man om frimodighet och kraft att bli vittnen. Då kommer Anden över dem igen och blir till kraft och liv i deras situation.

Gång på gång möter vi i bibeln ordagrant och tematiskt ”det brinnande hjärtat”.

Gud kan verka och agera utifrån ditt och mitt hjärtas inställning. Vi behöver vara villiga att låta Gud fylla oss så att han kan använda oss och utrusta oss som lärjungar.

Låt oss idag, för Guds rikes skull, be om förnyelse och kraft, och en längtan att bli de lärjungar som Gud kallat oss till.

Amazing Grace – En julkonsert!

På lördag och söndag så kommer vi som församling att bjuda på mycket julstämning.

På lördag så kommer vi att finnas ute på torget och bjuda på fika och sång och musik. Det kommer även att finnas möjlighet att få hjälp i bön om du har något som du vill dela.

På söndag så har vi vår, numera, årliga julkonsert: Amazing Grace – en julkonsert!

Det kommer att bli ett stämningsfullt och varierat sång och musikprogram och även andra inslag.

Missa inte detta!

VÄLKOMMEN TILL TORGET OCH TILL KYRKAN!

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00